Available courses

Սույն դասընթացը նախատեսված է առաջին կուրսի ուսանողների համար, ովքեր ունեն որոշակի քերականական գիտելիքներ և հմտություններ: Դասընթացի ընթացքում ուսանողները կկատարելագործեն իրենց քերականական հմտությունները` սովորելով նոր քերականական կառույցներ և կանոններ:


«Практический курс русского языка» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлениям «Лингвистика», «Педагогика», «Журналистика», «Сервис», «Переводческое дело», «Политология». Содержание курса охватывает круг вопросов, связанных с практическим овладением русским языком. Цель курса –  достижение функциональной грамотности в овладении русским языком, формирование иноязычной коммуникативной компетенции как интегративной цели обучения и предусматривает образование, воспитание, развитие студентов средствами русского языка. Практический курс русского языка продолжает развитие компетенций и знаний, полученных в результате освоения школьного курса русского языка и литературы и изучается на протяжении 3-х семестров обучения студентов в бакалавриате (1 и 2 курсы). На курс отведено 160-192 ч. К началу изучения курса студенты должны продемонстрировать уровень элементарного владения  языком А1. Программой предусмотрено овладение русским языком в пределах уровней А1- В2 (за основу берутся 3 уровня – А, В и С).


Pedagogy

«Մանկավարժություն» առարկայի ուսումնասիրության ընթացում կիրառվում են դասավանդ­ման ավանդական և նոր մեթոդներ ու եղանակներ՝դասախոսություններ, սեմինար և գործնական պարապմունքներ, դիտումներ, հետազոտություններ, նախագծեր, ինքնուրույն աշխատանքների տարբեր ձևեր: Որպեսզի դասախոսությունն իրականացնի ոչ միայն և ոչ այնքան տեղեկա­տվական, որքան զարգացողական, մասնագիտական գործառույթներ, դրանց բովանդակություն ըհագեցված էպրոբլեմայնությամբ, որը ուսանողին դրդում է ինքնուրույն ուսումնասիրութ­յունների: 

2. Ուսանողների ուսումնառության ակտիվացման նպատակով լայնորենօգտագործվում են նաև ինտերակտիվ մեթոդներ: Դասընթացի ուսումնասիրության ժամանակ կիրառվում են արդյունա­վետ ուսումնառության  մեթոդներ(մտագրոհի, նախագծի , դիդակտիկ խաղերի, կոնկրետ իրադ­րութ­յունների վերլուծության, բանավեճի, դեբատների, պրոբլեմային իրավիճակների լուծման):

3. Կարևոր տեղ է հատկացվում գործնական հանձնարարություններին և ինքնուրույն աշխատանքին:

Դասընթացի նպատակն է՝

կրթության գործընթացի և մաանկավարժական փորձի ուսումնասիրության և իմաստա­վորման հիման վրա ձևավորել ուսումնառողի մանկավարժական դիրքորոշումը և մասնագիտա­կան կոմպետենցիաները,  պատրաստել ուսանողներին աշխատելու լեզուների դասավանդման բնագավառում: Նպաստել ուսանողների ինքնահաստատման, անձնային ինքնադրսևորման, միջանձ­նային հաղորդակցման, էթիկայի նորմերի յուրացման, կենսական դիրքորոշումների, քաղաքացիական գիտակցության և մանկավարժական կուլտուրայի ձևավորմանը:

Distance EducationՀեռավար ուսուցումն ունի առավելություններ։

Դասընթացը նախատեսված է արևմտահայերենին տիրապետող ուսանողների համար (3 կիսամյակ): Դասընթացի շրջանակներում հատուկ ուշադրություն է դարձվում արևելահայերենով գրավոր և բանավոր խոսքային կարողությունների ու հմտությունների ամրապնդմանը, լեզվական տվյալ միավորի՝ արևելահայերեն խոսքում ունեցած դերին ու ոճական կիրառություններին: Դասընթացի ավարտին ուսանողները կտիրապետեն խոսքը գրական արևելահայերենի նորմայի շրջանակներում ճիշտ կառուցելու տեխնիկային և խոսքի ոճական հնարավորություններին:  

Դասընթացի  նպատակն է  ամրապնդել ուսանողների՝գրական արևելահայերենի նորմային համապատասխան խոսք կառուցելու, իրենց խոսքը վերահսկելու, տարբեր բնույթի տեքստեր  կարդալու,  ինքնուրույնաբար մեկնաբանելու կարողությունները, զարգացնել գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները՝ ապահովելով գրավոր և բանավոր խոսքի հստակությունը, մատչելիությունը և արտահայտչականությունը, անհրաժեշտ և բավարար պատկերացում ձևավորելու արևելահայերենի քերականական համակարգի վերաբերյալ: